Aktualności

Przemoc w rodzinie - Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Data publikacji 01.08.2019

W związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 poniżej znajdują się dane teleadresowe istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

 WYKAZ PLACÓWEK POMOCOWYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE - POWIAT_NOWOSOLSKI

 

Poniżej znajdują się inki do baz teleadresowych i wykazów instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego.

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej.html

2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej.html

3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

4. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2019 r.

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

5. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych - baza danych 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

6. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

7. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

8. Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek udzielających tymczasowego schronienia

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

9. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie –wyszukiwarka

http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0